Avis legal

Ajuntament de Pineda de Mar, amb el present Avís Legal, estableix les Condicions Generals que regulen l’accés i ús general de la web per part de tots els USUARIS, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.

L’USUARI d’Internet, especialment els ciutadans, clients, proveïdors i interessats, llegeixen detingudament i atentament les condicions generals cada vegada que vulguin entrar i fer-ne ús, ja que aquestes poden patir alguna modificació.

Ajuntament de Pineda de Mar, es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva web.

 1. 1. Informació general de la web de l’Ajuntament de Pineda de Mar lamostrapineda.cat i dels seus continguts.

El domini web www.visitpineda.com, està registrat per l’Ajuntament de Pineda de Mar, entitat amb CIF núm. P0816200J i, amb seu Pl. Catalunya, 1 (08397) Pineda de Mar (Barcelona).

Si el tipus de contingut o servei sol·licitat ho requereix, s’accedeix de manera segura a la web de l’Ajuntament de Pineda de Mar mitjançant l’adreça electrònica http://www.lamostrapineda.cat

La gestió i els continguts d’aquesta web, és responsabilitat de l’Ajuntament de Pineda de Mar El fitxers dependents d’aquest web, és responsabilitat de l’Ajuntament de Pineda de Mar . Puntualment o de manera permanent hi pot haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant la web de l’Ajuntament de Pineda de Mar .

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres ho pots fer a més del correu postal tradicional, trucar-nos per Telèfon (+34 937671560 de 9 h a 14 h de dilluns a divendres) o enviar-nos un missatge de correu electrònic a: info@pinedademar.org

 1. Objecte de la web de visitpineda.com

Ajuntament de Pineda de Mar, crea i dissenya la present web, per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els USUARIS d’Internet a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per aquesta Entitat amb els àmbits d’actuació i les funcions que li son pròpies.

 1. Mitjans d’accés a la web.

Ajuntament de Pineda de Mar, informa que no és responsabilitza de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament del qual no li correspon, i per la qual cosa l’accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per motius tècnics.

Ajuntament de Pineda de Mar, es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Si la interrupció tingués caràcter definitiu, es comunicarà tal circumstància als USUARIS, que podran patir la pèrdua, en el seu cas, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

Ajuntament de Pineda de Mar, en cap cas, es responsabilitza de les conseqüències d’eventuals interrupcions, ja que no pot garantir garanteix la fiabilitat, la disponibilitat, ni la continuïtat de la seva web.

Ajuntament de Pineda de Mar, dona accés a determinats serveis de forma exclusiva per als ciutadans, clients, proveïdors o personal laboral, per als quals són requisits el registre previ i l’acceptació, abans d’iniciar-se la prestació, de les condicions particulars, les quals substituiran, completaran i/o modificaran les establertes en el present Avís Legal.

L’USUARI pot accedir de forma gratuïta i lliure a la web, llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d’Accés a Internet (ISP) contractada pel seu compte.

 1. Ús de la web.

L’USUARI accepta que l’ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

L’USUARI es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que Ajuntament de Pineda de Mar posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a les presents condicions generals.

L’USUARI que no faci atenció a aquests missatges d’avís es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics de L’USUARI perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent aquesta web (Ajuntament de Pineda de Mar no es responsable).

L’USUARI no farà ús de la web amb finalitats lesives als béns de l’Ajuntament de Pineda de Mar que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de l’Ajuntament de Pineda de Mar o de tercers, en el seu cas.

 1. Continguts.

En aplicació del que disposa la legislació vigent, en concret, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, l’Ajuntament de Pineda de Mar treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en la seva web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d’aquesta informació, d’aquests continguts i d’aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d’actualització que en cada cas s’indiqui.

 1. Enllaços de tercers a la web de visitpineda.com

L’USUARI d’Internet que vulgui introduir un link des de la seva la web a la web visitpineda.com haurà d’obtenir prèvia l’autorització de l’Ajuntament de Pineda de Mar amb document. A més, haurà de complir les següents obligacions:

 • L’enllaç o link únicament vincularà amb la pàgina principal, llevat autorització expressa per redireccionar a una pàgina secundària, que en cap cas podrà ser reproduïda de cap forma.
 • Queda expressament prohibit establir “frames” o marcs de qualsevol tipus a la web, que permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d’Internet diferents a les de la present la web.
 • No s’autoritza en cap cas:
 • La presentació d’una pàgina de la web en una finestra que no pertany a l’Ajuntament de Pineda de Mar per mitjà de
 • La inserció d’una imatge difosa a la web en una pàgina que no és de l’Ajuntament de Pineda de Mar mitjançant in line linking.
 • El link o la pàgina d’enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic.
 • En cap cas es realitzaran, des de la web on es troba l’enllaç, manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre l’Ajuntament de Pineda de Mar , ciutadans, clients, interessats, membres del personal o la qualitat dels serveis que presta a l’Ajuntament de Pineda de Mar o qualsevol altre professional, a tot el territori de l’Estat.

Tot i això, d’acord amb el que disposa la Recomanació 1/2008 de l’Agencia de Protecció de Dades sobre la difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal a través d’Internet, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web per tal d’evitar la inclusió d’enllaços que no compleixen la normativa de protecció de dades, així com la resta de normativa vigent

 1. Propietat Industrial i Intel·lectual.

Els continguts i elements gràfics que formen part de la web https://www.lamostrapineda.cat , són de titularitat exclusiva de l’Ajuntament de Pineda de Mar o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús a l’Ajuntament de Pineda de Mar .

L’Ajuntament de Pineda de Mar, explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el web que són objecte de propietat intel·lectual. en els termes legalment establerts, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

Els continguts digitals o digitalitzats d’aquesta web i els drets de propietat intel·lectual, els quals li pertanyen sense restriccions a l’Ajuntament de Pineda de Mar o son de domini públic, és posen a disposició del públic, de forma telemàtica, sense restriccions tecnològiques, per al seu ús consistent en l’estudi, la còpia o la redistribució, sempre que les obres utilitzades d’acord amb el que s’ha assenyalat anteriorment esmentin l’autor i es distribueixin en els mateixos termes, sempre que per la seva naturalesa no perjudiquin el funcionament normal de l’Ajuntament de Pineda de Mar, ni afectin d’interès públic o l’interès general en els termes legalment establerts.

L’apartat anterior, no és aplicable als documents sobre els quals hi hagi drets de propietat intel·lectual o industrial per part de tercers.

S’admet l’ús personal i privat dels continguts d’aquesta web, que resulti adient i ajustat a la finalitat d’aquesta seu electrònica, concretada en l’apartat anterior. No obstant això, en determinats supòsits, l’Ajuntament de Pineda de Mar pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s’ha d’enviar per escrit a l’adreça indicada al punt 1.

No s’autoritza en cap cas, sense autorització expressa:

 1. L’extracció d’elements de la web que causi perjudici a l’Ajuntament de Pineda de Mar conforme a les disposicions vigents.
 2. L’ús comercial dels continguts del web de l’Ajuntament de Pineda de Mar.
 3. L’ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de la web.

L’Ajuntament de Pineda de Mar , es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts de la web de l’Ajuntament de Pineda de Mar, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

Les persones físiques o jurídiques poden cedir els seus drets d’explotació sobre obres perquè una còpia digitalitzada d’aquestes pugui ser posada a disposició del públic de forma telemàtica, sense restriccions tecnològiques o metodològiques, i lliures per ser usats amb qualsevol propòsit, estudiats, copiats, modificats i redistribuïts, sempre que les obres derivades es distribueixin en els mateixos termes.

 1. Publicitat.

L’Ajuntament de Pineda de Mar, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix la normativa que en cada cas puguin ser d’aplicació.

La informació que es pot oferir a través d’aquesta web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes que han de ser publicats o difosos en diaris o butlletins oficials. Les edicions impreses o publicacions electròniques dels diaris i butlletins oficials són les úniques que tenen caràcter oficial i autèntic.

L’Ajuntament de Pineda de Mar, no es fa responsable de les opinions de tercers que hagin estat publicades en mitjans de comunicació, i que puguin ser difoses a través d’aquesta pàgina.

 1. Responsabilitat.

L’USUARI en qualsevol cas, respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’Ajuntament de Pineda de Mar pugui patir com a conseqüència de d’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal o, en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d’aplicació.

9.1. Accés a la web.

L’Ajuntament de Pineda de Mar, no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en L’USUARI que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

9.2. Protecció de dades personals.

L’Ajuntament de Pineda de Mar,, garanteix l’acompliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’article 9 de la Llei 15/1999, de Protecció de Dades Personals (en endavant LOPD) i en el seu Reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

L’Ajuntament de Pineda de Mar,, posa a disposició dels USUARIS la Política de Privadesa de la Entitat amb informació detallada pels USUARIS.

9.3. De la qualitat del servei de la web.

Correspon a L’USUARI, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos i perillosos (virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós).

L’Ajuntament de Pineda de Mar,, no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels USUARIS o de tercers durant l’ús del servei d’aquesta web.

9.4. Dels Continguts.

L’Ajuntament de Pineda de Mar,, no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada a la web, ni dels danys i perjudicis produïts en L’USUARI o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través de la web.

9.5. Dels enllaços o links.

L’Ajuntament de Pineda de Mar,, actua com a prestador de serveis d’intermediació, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 32/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), i només és responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. El servei d’accés al web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a L’USUARI accedir a altres pàgines i Seus electròniques o Lloc web d’Internet.

L’existència de links o enllaços no ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de XXXX amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

L’Ajuntament de Pineda de Mar, no es fa responsable de la informació o dels continguts d’altres web a les quals remet o amb les quals enllaça la web de l’Ajuntament de Pineda de Mar.

L’USUARI en el supòsit que consideri que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a l’Ajuntament de Pineda de Mar, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

L’Ajuntament de Pineda de Mar no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a l’Ajuntament de Pineda de Mar,.

10. Legislació i Jurisdicció Aplicable

Les presents condicions d’accés queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola. Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la web, L’USUARI i l’Ajuntament de Pineda de Mar, acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la nostra ciutat amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

POLÍTICA DE PRIVADESA.

El domini web http://www.lamostrapineda.cat, està registrat per L’Ajuntament de Pineda de Mar, entitat amb CIF núm. P0816200J i, amb seu Pl. Catalunya, 1 (08397 Pineda de Mar), Barcelona.

De conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i amb el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, les dades personals facilitades quedaran incorporades al corresponent fitxer que es troba degudament inscrit i del que és responsable l’Ajuntament de Pineda de Mar, .

Protecció de dades personals. a través de la web de l’Ajuntament de Pineda de Mar, no es recull cap dada personal sense el coneixement de l’usuari.

L’Ajuntament de Pineda de Mar, informa que la present LA WEB NO ES DIRIGEIX A MENORS D’EDAT. No obstant això, L’Ajuntament de Pineda de Mar, s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’ incompliment d’aquest requisit. Addicionalment PER PROCEDIR AL TRACTAMENT DE LES DADES DELS MENORS DE CATORZE ANYS ES REQUERIRÀ EL CONSENTIMENT DELS PARES O TUTORS i podran demanar-se les dades d’identitat del pare, mare o tutor/a amb l’única finalitat de demanar aquesta autorització.

L’USUARI, mitjançant la marcació de la casella corresponent en cada cas, accepta expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades personals siguin tractades per part de l’Ajuntament de Pineda de Mar, per a la realització de les finalitats per a les que han estat facilitades. Així mateix garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l’obligació de comunicar-ne qualsevol modificació. En el cas que les dades siguin inexactes, incomplertes o hagin deixat de ser necessàries per a la seva finalitat, l’Ajuntament de Pineda de Mar, les cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà.

L’Ajuntament de Pineda de Mar, garanteix que el servidor i documents on s’emmagatzemaran i tractaran les dades personals gaudirà de les mesures de seguretat necessàries per tal d’evitar l’alteració, pèrdua, així com el tractament o accés no autoritzats a les esmentades dades. Per l’assoliment d’aquesta finalitat L’USUARI accepta que el prestador obtingui dades a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

L’Ajuntament de Pineda de Mar, mitjançant els servidors del website podran detectar de forma automàtica la GERENCIA IP i el nom de domini utilitzats per L’USUARI. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és enregistrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit i que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures exclusivament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, visites realitzades als serveis web, ordre de visites, punt d’accés, etc.

L’Ajuntament de Pineda de Mar, pel seu propi compte, o el d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició, pot utilitzar cookies quan un USUARI navegui pel website. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat d’enregistrar les activitats de L’USUARI durant el temps de navegació. Les cookies utilitzades pel website s’associen exclusivament amb un USUARI anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes dades personals de L’USUARI.

L’Ajuntament de Pineda de Mar, informa que mitjançant la utilització de cookies resulta possible que el servidor on es troba ubicat el website, reconegui el navegador web utilitzat per L’USUARI amb la finalitat de millorar la navegació. En qualsevol cas L’USUARI té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip.

L’Ajuntamentde Pineda de Mar, informa que per utilitzar el present website no és necessari que L’USUARI permeti la instal·lació de les cookies enviades pel website, o el tercer que actuï en el seu nom, sens perjudici de que sigui necessari que L’USUARI iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el previ registre o “login”, fet que podria alentir la navegació.

L’Ajuntament de Pineda de Mar, informa que les cookies utilitzades en aquest website tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més efectiva la transmissió ulterior. En cap cas seran utilitzades per a recollir informació de caire personal.

L’Ajuntament de Pineda de Mar,, garanteix expressament als USUARIS que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers sense sol·licitud de previ consentiment exprés, informat i inequívoc, per a la cessió concreta.

L’Ajuntament de Pineda de Mar, informa que podrà revelar a l’autoritat pública competent les dades personals, així com qualsevol altra informació que estigui en el seu poder a través dels seus sistemes informàtics, previ requeriment, de conformitat amb les disposicions legals aplicables.

ELS USUARIS, mentre no ens comuniquin el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que els USUARIS es comprometen a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

ELS USUARIS tindran els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades, reconeguts en els articles de 15 a 17 LOPD. Aquests drets es poden exercir de forma gratuïta remetent sol•licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI.

Aquesta política de privadesa només és d’aplicació a la web de l’Ajuntament de Pineda de Mar, no es garanteix en els accessos a través d’enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d’aquest lloc amb altres webs

L’ús del formulari de contacte disponible a la Web de l’Ajuntament de Pineda de Mar, ,s’ofereix per poder millorar la funcionalitat i els continguts de la web, i per poder fer arribar comentaris, suggeriments o peticions sobre qualsevol dels serveis que presta la institució o sobre el funcionament de la Web de l’Ajuntament de Pineda de Mar. En cap cas s’utilitzarà cap dada personal que s’hagués pogut incloure en el mateix.

S’informa que es poden exercir els Drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació davant l’Ajuntament de Pineda de Mar , mitjançant:

Correu electrònic: info@pinedademar.org

Escrit (lliurat personalment, o per correu postal), adreçat a:

Ajuntament de Pineda de Mar

Pl. Catalunya, 1

08397 Pineda de Mar (Barcelona)

Telèfon (+34 937671560): adreçat a: l’Ajuntament de Pineda de Mar , DRETS ARCO